PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY "ORTOGRAFFITI"

 

              W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła kontynuuje swój udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI. Dzięki  niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego. Zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju.  Dzieci biorą udział w cotygodniowych zajęciach. Ćwiczą ortografię, technikę płynnego czytania oraz  czytania ze zrozumieniem, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, funkcje wzrokowe i słuchowe oraz pamięć. Zajęcia przygotowują także do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji. Na spotkaniach nie brakuje dobrej zabawy z ortografią. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i poszerzają  ofertę edukacyjną naszej szkoły.

 

RADZIMY SOBIE Z DYSLEKCJĄ

Nasza szkoła realizowała w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 Program Edukacyjno- Terapeutyczny "ORTOGRAFFITI" uzyskując

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dyslekcji.

 

 

 ORTOGRAFFITI to seria 8 zeszytów ćwiczeń adresowanych do uczniów klas IV–VI, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń uczniowie rozwijają wszystkie funkcje poznawcze : wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne, a także umiejętności szkolne – szczególnie czytanie w zakresie techniki, tempa, rozumienia czytanej treści, jak również pisanie w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej
Materiał ćwiczeniowy został podzielony na jednostki zwane blokami. Część ćwiczeń z poszczególnych bloków uczniowie wykonują na zajęciach, pozostałe – w domu.

Więcej informacji na stronie:
www.ortograffiti.pl