Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”

 

Od października 2012r do czerwca 2013 r. rusza kolejna część projektu unijnego „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”

Kółka zainteresowań i zajęcia wspomagające w ramach programu unijnego „Przez doskonalenie do sukcesu”

Rok szkolny 2012/2013 II semestr

LP

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

Sala

1

Flażolet

Ewa Adamkiewicz

Pn.13.45-14.30

13

2

Trudności w nauce czytania i pisania

Ewa Adamkiewicz

Pn 8.55-9.40

34

3

Matematyka – zajęcia dodatkowe

Andrzejewska Bożena

Pt 12.50-13.35

13

4

Trudności w nauce czytania i pisania

Badura Anna

Pt 11.50-12.35

31

5

Zajęcia dodatkowe – j. polski

Badura Anna

Cz 8.55-9.40

40

6

Trudności w nauce czytania i pisania

Dziedzic Bożena

Śr 11.50-12.35

31

7

Trudności w nauce czytania i pisania

Kania Ewa

Wt 12.50-13.35

37

8

Koło taneczne

Kania Ewa

Śr 14.45-15.30

10

9

Zajęcia wyrównawcze matematyka kl. II

Kania Ewa

Pn 14.45-15.30

37

10

Trudności w nauce czytania i pisania

Kocik Dorota

Pn 12.50-13.35

33

11

Zajęcia dodatkowe – przyroda

Kocik Dorota

Pn 13.45-14.30

25

12

Trudności w nauce czytania i pisania

Onopa Iwona

Wt 9.50-10.45

39

13

Zajęcia wyrównawcze – matematyka kl. I

Onopa Iwona

Cz 12.50-13.35

39

14

Trudności w nauce czytania i pisania

Papis Renata

Śr 8.55-9.40

31

15

Zajęcia dodatkowe - informatyka

Papis Renata

Pt 8.00-8.45

33

16

Trudności w nauce czytania i pisania

Papka Anna

Śr 11.50-12.35

34

17.

Zajęcia dodatkowe plastyka

Śmichura Małgorzata

Pn 12.50-13.35

stołówka

18.

Trudności w nauce czytania i pisania

Ziąbka Katarzyna

Wt 8.00-8.45

34

19.

Zajęcia wyrównawcze matematyka kl. III

Ziąbka Katarzyna

Pn 12.50-13.35

31

 

Zajęcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Socjoterapeutyczne
Elżbieta Leśniewska

 

 

6 g. l.
12.50-13.50

 

 

Logopedia
Halina Grzywaczyńska

Katarzyna Kotowska

 

II b + I c (HG)
6 g. l.
13.00-14.00

II c  (HG)
7 g. l.

14.00-15.00

II c (KK)

7 g. l.

13.45-14.45

I ab  (HG)
6 g. l.
13.00-14.00

II a + I c (HG)
7 g. l

14.00-15.00

II b (KK)

5 g. l.

11.50-12.50

II a (KK)

6 g. l.

12.50-13.50

III bc (KK)

8 g. l.

14.30-15.30

Korekcyjna

Emilia Nowosińska
Aleksandra Niedźwiecka

I b + I c
5 g. l.

11.50-12.35

II c + III a
6 g. l.

12.50-13.35

I a + II a
7 g. l.
13.45-14.30

II a
5 g. l.

11.50-12.35

II b + III c
6 g. l.
12.50-13.35

II c + III b
7 g. l.
13.45-14.30

 

 

II b + III a

5 g. l.

11.50-12.35

 

 

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki:

„Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu.”

to tytuł kolejnego projektu unijnego, który jest realizowany w gminie Aleksandrów Łódzki. Projekt ten zapewni 733 uczniom z klas I – III szkół podstawowych bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami z matematyki; zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedia, socjoterapia, zajęcia dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, plastyczne, taneczne, muzyczne i sportowe. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne (książki, ćwiczenia, gry edukacyjne, materiały plastyczne, zestawy sportowe), meble oraz sprzęt komputerowy.

Projekt realizowany jest od 02.01.2012 do 31.08.2013 r.

Wartość dofinansowania: 407 318,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” .

 

    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

- klasa I a, prowadząca mgr Ewa Adamkiewicz

Prowadzone zajęcia mają za zadanie ułatwić naukę czytania i pisania. Kształtują właściwe przyzwyczajenia, tak by uniknąć wszelkich niepowodzeń w tym skomplikowanym procesie. Prowadzone ćwiczenia podane są w interesującej, zabawowej formie. Uczniowie ćwiczą funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe, podnoszą kompetencje językowe, podnoszą zdolność logicznego i twórczego myślenia. Zróżnicowane zadania sprawiają, że uczniowie są zainteresowani zajęciem i aktywnie w nim uczestniczą. Dostosowany stopień trudności pozwala każdemu dziecku na osiągnięcie sukcesu.

 

Rok szkolny 2012/2013

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Proponowane ćwiczenia wykonywały samodzielnie i wytrwale. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości i częściej odnoszą sukcesy na lekcjach. Zwiększyła się aktywność tych uczniów na zajęciach lekcyjnych i osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. Średnia wykonalności sprawdzianu wiadomości i umiejętności po I semestrze 2012/2013  wyniosła 79,5%. Dzieci te częściej przeżywają radość i satysfakcję z osiągnięć. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. W ciągu trwania projektu uczniowie wzięli udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

 - klasa II a, prowadząca mgr Katarzyna Nawrocka

 Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie ćwiczyli poprawność ortograficzną wyrazów, doskonalili kształtne pisanie i ciche czytanie ze zrozumieniem, układali i porządkowali zdania na temat obrazka,  pracowali z ćwiczeniami zawierającymi treści gramatyczne . Wiele radości dawało im rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek i plątaninek. Uczestnicy zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem emocjonalnym, zainteresowaniem i pracowitością.  Efekty uczestnictwa w zajęciach to poprawienie sprawności manualnej, większa wiara w swoje możliwości, lepsza motywacja do nauki. Widocznie poprawiła się umiejętność wypowiadania się, analiza i synteza słuchowa oraz  logiczne myślenie.
Na ostatnich zajęciach odbył się konkurs na świeżym powietrzu podsumowujący zdobyte przez uczniów wiadomości.

Rok szkolny 2012/2013

- klasa III a,  prowadząca zajęcia- mgr Anna Badura.


Na zajęcia uczęszcza ośmioro uczniów z klasy III a.
Podczas zajęć uczniowie doskonalą tempo i technikę czytania metodą fonemową. Rozwijają umiejętność rozumienia czytanych treści, uzupełniając teksty z lukami układając zdania z rozsypanek, wyszukując zdania prawdziwe wśród fałszywych.
Wykorzystują również ćwiczenia utrwalające umiejętności z zakresu gramatyki, zwracając uwagę na rolę i znaczenie podstawowych części mowy w zdaniu. Doskonalą znajomość reguł ortograficznych. Wykorzystane zostały zestawy PUS, gry i zabawy logiczne "Rusz głową". Praca na zajęciach wpływa na uczniów motywująco, łatwiej pokonują trudności w przyswajaniu nowych treści nauczania.


Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

- klasa III b, prowadząca mgr Wioletta Nolbrzak- Sibilska

 

W czasie zajęć uczniowie pracowali zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, tak by wyrównać ich szanse edukacyjne. Chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wzrosła ich motywacja do nauki i chęć pokonywania trudności. Uwierzyli we własne możliwości, podniosła się ich samoocena. Wykonując różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w zakresie percepcji wzrokowo - słuchowej, spostrzegawczości, orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi usprawnili proces czytania i pisania, poszerzyli swoje słownictwo i utrwalili zasady gramatyczno-ortograficzne. Dzięki tym zajęciom otrzymali wyższe oceny, zaczęli odnosić sukcesy na lekcjach, stali się bardziej aktywni, przełamali niechęć wypowiadania się na forum grupy. Wszyscy ci uczniowie otrzymali promocje do klasy programowo wyższej. na zajęciach stworzyli serdeczną atmosferę oparta na pełnym zrozumieniu i akceptacji.

 

Rok szkolny 2012/2013
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczestniczy w nich 8 uczniów. W trakcie zajęć uczniowie usprawniają zaburzone funkcje i
wyrównują fragmentaryczne deficyty rozwojowe. W czasie spotkań wyrównywane są zaległości w zakresie doskonalenia umiejętności czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia i poznanych reguł ortograficznych. Obecnie zrealizowane zostały ćwiczenia mające na celu kształtowanie umiejętności:
- samodzielnego pisania krótkich tekstów
- formułowania opowiadania na podstawie historyjek obrazkowych
- cichego czytania ze zrozumieniem
- orientacji przestrzennej- segregowania obrazków na podstawie właściwości ich nazw
- rozwiązywania rebusów na materiale obrazkowo - zdaniowym
- koncentracji uwagi i logicznego myślenia (loteryjki obrazkowo- wyrazowe).
Rodzaje ćwiczeń dobierane są indywidualnie do zaistniałych trudności przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających proces uczenia. Uczniowie chętnie podejmują proponowane zadania i są aktywni.
 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

- klasa Ia, Ic, prowadząca mgr Bożena Andrzejewska

 Spotkania zespołu odbywały się dwa razy w tygodniu. Systematycznie uczęszczało na nie 8 uczniów, w tym 4 dziewczynki i 4 chłopców. W miesiącach kwiecień –czerwiec zrealizowano 30 godzin dydaktycznych. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez: Rozwijanie wyobraźni matematycznej; Analizowanie treści zadań; Uczenie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku; Rozwijanie umiejętności dostrzegania zasad i prawidłowości; Kształcenie giętkości i oryginalności myślenia; Stosowanie schematów ułatwiających rozwiązanie problemu; Układanie zadań analogicznych; Konstruowanie gier matematycznych.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Mała grupa dzieci tworzyła możliwość zróżnicowanych form pracy: od pracy grupowej po indywidualną. Dzieci korzystały z pomocy nauczyciela, wspólnie pracowały nad rozwiązywaniem zadań i problemów, szukały oryginalnych rozwiązań. W związku z tym kształtowały umiejętność pracy w grupie, liczenia się ze zdaniem rówieśników, korzystania z doświadczeń innych. Zadania wymagały od uczniów wnikliwej analizy treści, wzmożonego wysiłku umysłowego, kojarzenia posiadanej wiedzy matematycznej. W uatrakcyjnieniu zajęć niewątpliwie pomogły pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach projektu: PUS-y, zegar, liczydło ,a także pomoce znajdujące się w w zasobach dydaktycznych szkoły. Uczniowie nabrali wiary w swoje możliwości i umiejętności przez co proces rozwiązywania miał charakter twórczy i stanowił doskonałą gimnastykę umysłu w płynnym, giętkim i oryginalnym myśleniu.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie humanistycznym.

- klasa II a, II b, prowadząca mgr Katarzyna Nawrocka

Wszelkie działania prowadzone w ramach zajęć podporządkowane były głównemu celowi – stymulowaniu rozwoju uczniów uzdolnionych humanistycznie, poprzez pobudzanie ich do samodzielnego i twórczego myślenia. Odbywało się to poprzez :
• Zabawy rozwijające umiejętności językowe i językoznawcze.
• Zabawy doskonalące mowę i myślenie oraz umiejętność pisania dłuższych zdań i tekstów.
• Uzupełnianie luk w tekstach z trudnościami ortograficznymi. Pisanie dyktand.
• Redagowanie twórczych opowiadań, opisów.
• Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet oraz ich adresatów. Bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem.
• Poznanie pracy dziennikarzy i sposobu tworzenia gazety – wycieczka do redakcji gazety „40 i cztery”.
• Wyjścia do biblioteki miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.
• Pisanie listów, ogłoszeń, zaproszeń .
• Rozwijanie umiejętności odczytywania symboli i metafor.
• Tworzenie własnej gazetki klasowej.
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzając wywiady: z panią bibliotekarką, z redaktor naczelną gazety „40 i cztery”. Odpowiadała im tematyka, różnorodność form, sposób prowadzenia, a także panująca na zajęciach atmosfera. Dzieci podkreślały, że udział w zajęciach mobilizował do działania oraz dał im możliwość rozwijania pasji i zainteresowań humanistycznych.
 

Rok szkolny 2012/2013

- klasa III a,  prowadząca zajęcia- mgr Anna Badura

Zajęcia odbywają się w według ustalonego harmonogramu. Uczęszcza na nie ośmioro uczniów z klasy III a. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i językoznawcze. Zapoznają się z cechami różnych form wypowiedzi. W związku z obchodami Światowego Dnia Wody uczniowie w grupach wykonali plakaty, wykorzystując wiadomości z różnych źródel oraz wyobraźnię twórczą. Zabawy doskonalące mowę i myślenie, pozwoliły na rozwinięcie umiejętności odczytywania symboli i metafor w poezji dziecięcej. Uczniowie zapoznali się z twórczością Juliana Tuwima. Odbył się konkurs czytania i recytowania wierszy z literatury dziecięcej, gdzie doskonalono wyraziste czytanie z odpowiednią intonacją. Uczniowie rozwijali własną inwencję twórczą oraz ekspresję, biorąc udział we wprawkach domowych, jak i wykonując prace plastyczne na podstawie ulubionych wierszy. Podsumowaniem zajęć dotyczących twórczości Juliana Tuwima była wycieczka do biblioteki, gdzie uczniowie wzięli udział w prezentacji przedstawionej przez panie T. Deptułę i J. Sobczak. Wiersze znanego poety zostały wykorzystane do zabaw w kalambury i czytania ze zrozumieniem. Dzieci chętnie podejmują działania na zajęciach, współpracują ze sobą. Mają możliwość spontanicznego wyrażania swoich pomysłów oraz rozwijania zainteresowań. Pogłębiają również swoją wiedzę.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia plastyczne.

- klasa II b, II c, prowadząca mgr Małgorzata Śmichura

Zajęcia koła plastycznego realizowane były w wymiarze trzech godzin tygodniowo dla klas drugich. Na zajęcia uczęszczało 8 dzieci- 6 dziewczynek i 2 chłopców.
Celem spotkań zgodnie z programem było rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych.
Uczniowie aktywnie i chętnie podejmowali zaproponowane przez nauczyciela działania. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pory roku, omawianych tematów oraz zainteresowań dzieci. Doskonalono umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, rzeźbienia, stemplowania itp., łączono różne techniki plastyczne. Stosowano ciekawe, nowatorskie techniki dające każdemu możliwość wykazania się umiejętnościami lub ich nabycia. Podczas pracy uczniowie wykazywali inicjatywę i pomysłowość, sprawność działania i umiejętność organizowania warsztatu pracy. Poprzez swoje dzieła dzieci wyrażały siebie, swoje przeżycia i wiedzę o świecie.
Prace uczestników koła systematycznie eksponowane były na wystawie szkolnej oraz prezentowane na stronie internetowej szkoły. Wykonane dekoracje dodawały szkolnym korytarzom uroku. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym na plakat pt: „Oszczędzamy energię”.

prace dzieci

W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia koła plastycznego realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla klasy III b, c. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Nauczyciel zachęca dzieci do nieszablonowego myślenia oraz eksperymentowania z różnymi technikami plastycznymi. Zajęcia mają za zadanie ćwiczyć zdobyte przez dzieci umiejętności, jak i poszerzać ich wiedzę.

Prace dzieci są pomysłowe. Uczniowie pracują samodzielnie i wytrwale. Nauczyciel stworzył warunki pozwalające na swobodne wyrażanie ekspresji, bez krytyki, porównywania i narzucania swojego punktu widzenia. Dzieci brały udział w konkursach szkolnych: „Laurka dla biblioteki”, „Mój ulubiony miś” /nagroda dla Nadii Durskiej/.

 

 

 

I miejsce w gminnym konkursie plastycznym pt."Kraina pana Tuwima" dla Anny Szymczak.

 

prace dzieci

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia muzyczne. /mgr Ewa Adamkiewicz/

Założeniem spotkań zespołu flażoletowego jest nauka gry na flażolecie oraz umożliwienie dzieciom muzykowania w szkole. Zajęcia przygotowują uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtują poczucie własnej wartości oraz uczą umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie poznają różnorodne utwory muzyczne. Są wśród nich utwory znane jako dziecięce zabawy muzyczne, utwory polskie (ludowe, patriotyczne, klasyczne) oraz utwory innych krajów. Swobodna i bezpieczna atmosfera pracy pozwala uczestnikom zajęć na wymianę spostrzeżeń, decydowanie o skończonej pracy, próbowaniu jeszcze raz kiedy nie są zadowolone. Szansa stworzenia wspólnego dzieła przynosi wiele satysfakcji i motywuje uczniów do podejmowania trudu.

  

Rok szkolny 2012/2013

W bieżącym roku szkolnym uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Odpowiadała im tematyka, różnorodność form, sposób prowadzenia, a także panująca na zajęciach atmosfera. Opanowali umiejętność grania na flażolecie zaproponowanych przez prowadzącego melodii. Oparta na obserwacji ocena postępów pokazała, że u uczniów poprawiła się umiejętność prawidłowego powtarzania rytmów, tworzenia akompaniamentów, reagowania na zmiany tempa i dynamiki.
Dzieci podkreślały, że udział w zajęciach dał im możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, zachęcił do pracy nad sobą, pomógł w przezwyciężeniu własnych słabości.

Podsumowaniem, a jednocześnie sprawdzianem dla uczestników były występy:
- Bożonarodzeniowy koncert kolęd w szkole
- udział w jasełkach w Kościele p.w. Świętych Archaniołów
- koncert z okazji rozdania nagród w gminnym konkursie „List do św. Mikołaja”
- udział w koncercie kolęd „Do stajenki” w Kościele p.w. Ducha Świętego w Aleksandrowie
 

KONCERT KOLĘD

20 stycznia 2013r.uczniowie klas I -II wzięli udział w Koncercie Kolęd "Do stajenki" zorganizowanym w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie. Obok chórów i solistów działających na ternie naszego miasta nasi uczniowie zagrali na flażoletach kolędy: "Mizerna cicha" , "Lulajże Jezuniu" oraz "Pójdźmy wszyscy". Cały zespół  wykazał się umiejętnością gry na flażoletach otrzymując od zebranej publiczności gromkie brawa. Dzieci otrzymały też od organizatorów słodkie podziękowania.

galeria zdjęć

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia taneczne.

- klasa Ia, Ib, prowadząca mgr Ewa Kania

Zajęcia koła tanecznego odbywały się trzy razy w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na zajęcia uczęszczało 8 dziewczynek. Zajęcia adresowane były do uczniów wykazujących zdolności taneczne z dobrym poczuciem rytmu. Celem zajęć było rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień tanecznych dzieci oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły, pokonanie nieśmiałości przed publicznymi występami. Uczestnikom zajęć odpowiadała tematyka, sposób prowadzenia oraz atmosfera panująca na zajęciach.
Uczniowie doskonalili poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę, rozwijali płynność i estetykę ruchu, kształtowali wytrwałość, systematyczność, samodyscyplinę oraz umiejętność używania w tańcu rekwizytów. Systematyczne spotkania kształtowały prawidłowe relacje między uczniami oraz umiejętność współdziałania w grupie. Prowadząca dbała o to, aby uczniowie wykazywali się twórczym myśleniem oraz podnosili wiarę w swoje możliwości. Podczas zajęć doskonalono technikę taneczno-ruchową, naukę podstawowych kroków i ruchów tanecznych , oraz opracowywano nowe układy taneczne do muzyki współczesnej.
Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia i aktywnie brali w nich udział.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne przed szerszą publicznością na pikniku „Wesoła Szkoła” oraz z okazji zakończenia roku szkolnego.

  
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania

W ramach projektu prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego dzieci w niej uczestniczących. Zajęcia te w swojej formie dostosowane są do rozwoju dzieci i prowadzone są metoda zabawową, która pomaga w realizacji celów terapeutycznych. W trakcie zajęć stosowane są między innymi muzykoterapia, elementy metody Weroniki Shereborne, jak również gry i zabawy terapeutyczno - rozwojowe.

W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem, raz w tygodniu. W zajęciach bierze udział 8 dzieci. Zajęcia te są adresowane do dzieci przejawiających trudności komunikacyjne, co skutkuje trudnościami w prawidłowej adaptacji społecznej. Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego dzieci w niej uczestniczących, poprzez bajkoterapię, muzykoterapię oraz gry interakcyjne. Dużą rolę w procesie terapeutycznym odgrywa również możliwość ekspresji plastycznej. Działania te mają pomóc dzieciom w nawiązywaniu lepszych kontaktów z rówieśnikami i pełniejszym uczestnictwie w życiu społecznym.

 

 

Zajęcia logopedyczne


W ramach projektu „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim odbywają się zajęcia logopedyczne, w których uczestniczy szesnaścioro dzieci z klas I – III.
W następstwie badania mowy u zakwalifikowanych dzieci prowadzona jest terapia rotacyzmu, sygmatyzmu, gammacyzmu, lambdacyzmu, mowy bezdźwięcznej oraz rynolalii.
Zajęcia przewidziane są do czerwca 2013 roku.