Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim 
rozpoczęła swą działalność 1 września 1959 r.


Kierownictwo szkoły powierzono panu Feliksowi Wichrowskiemu, wybitnemu pedagogowi, wychowawcy i przyjacielowi młodzieży.

Wicedyrektorzy:

 • Józef Siejka 1959 – 1960
 • Anna Olczak 1960 – 1962
 • Wiesława Daszkiewicz 1962 – 1965

Do pracy powołano grono pedagogiczne, które liczyło 21 osób, w tym 80% młodych nauczycieli, stawiających pierwsze kroki w zawodzie pedagogicznym. Nowa, piękna szkoła była zupełnie pusta. Nie było tablic, ławek, mebli i pomocy naukowych. Pierwsze lekcje odbywały się po prostu w pustych klasach na podłodze. Wkrótce jednak zaopatrzono szkołę w piękne, nowe sprzęty i niezbędne pomoce naukowe.
W drugim roku pracy prawie 900 uczniów uczyło się w jasnych, kolorowych i dobrze wyposażonych klasach. Po południu odbywały się zajęcia uczniów Szkoły Przysposobienia Zawodowego. Dużym sukcesem tej młodziutkiej szkoły było zorganizowanie pracowni zajęć technicznych na bardzo wysokim poziomie. Pracownia ta była przedmiotem zazdrości innych szkół w woj. łódzkim. A organizował ją i prowadził wieloletni nauczyciel techniki i malarstwa pan Józef Siejka. Jego uczniowie osiągają do dziś wielkie sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
W roku następnym przypadła uroczystość XX-lecia PRL. Wówczas staraniem Komitetu Rodzicielskiego ufundowano szkole i drużynie harcerskiej sztandar. Drużyna nosiła imię Juliusza Słowackiego.
W pierwszych sześciu latach szkoła prowadziła ożywioną działalność harcerską, zuchową, sportową i turystyczno-krajoznawczą. Na piaszczystym terenie wokół szkoły uczniowie założyli ogród, którego drzewa przerosły dziś budynek szkoły. Jednocześnie założono boisko szkolne. Wszystko urządzono rękoma uczniów, rodziców i nauczycieli.W dniu 1 stycznia 1965 r. wraz z odejściem pana Feliksa Wichrowskiego, założyciela szkoły na emeryturę obowiązki dyrektora szkoły objął mgr Ryszard Kubicki.

Wicedyrektor:

 • Władysława Kozanecka 1965 – 1975

W szkole działało wiele kółek zainteresowań , Koło Przyjaciół Teatru , Koło Turystyczno - Krajoznawcze. Bardzo prężnie rozwijał się sport pod kierunkiem trenerów Danuty Turkiewicz i Stanisława Biegańskiego. Szkolne Koło Sportowe zaczęło przygotowywać się do Czwórboju Lekkoatletycznego " Świata Młodych". A rywale byli groźni.

Był rok 1967/68. Do zawodów o Puchar Światowej Federacji Młodzieży startowali : Związek Radziecki, Niemcy, Ukraina, Czechosłowacja, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Węgry, Francja i Mongolia. Przeciw nim 12 czternastoletnich dziewcząt i chłopców z naszej, nieznanej nikomu szkoły z małego miasteczka. Zdobyli Puchar w Czwórboju Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej pokonawszy wszystkie drużyny Polski. Zwyciężyli także w międzynarodowym czwórboju lekkoatletycznym pokonawszy wszystkie światowe reprezentacje.

O sukcesie lekkoatletów z naszej szkoły pisała wówczas prasa nie tylko polska ale i światowa. Nasza zwycięska dwunastka nie spoczęła na laurach. Powiększająca się ilość pucharów, nagród i medali nie przeszkadzała w intensywnym treningu.

W następnym roku sukces powtórzono. Puchar XII Czwórboju Lekkoatletycznego "Świata Młodych" pozostał na zawsze w naszej szkole. Nigdy więcej żadna szkoła w Polsce nie uzyskała miana najlepszej na świecie.

Za tym sukcesem przyszły inne, np. zwycięstwo w Festiwalu Harcerskich Zespołów Artystycznych, w Spartakiadzie Kościuszkowskiej LOK, na IV Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i wiele innych.W związku z odejściem dyrektora szkoły mgr R. Kubickiego na stanowisko Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania obowiązki dyrektora szkoły objął Kazimierz Zator.

Wicedyrektorzy:

 • Władysława Kozanecka 1965 - 1975
 • Janina Gajdka 1974 – 1975

I tak zakończyliśmy pierwsze 10-lecie istnienia naszej szkoły. Dorobek naukowy, wychowawczy, kulturalny i sportowy tej najmłodszej w Aleksandrowie szkoły był już wówczas bardzo duży. Szkoła się rozrastała, uczyło się w niej coraz więcej uczniów, pracowało dużo nauczycieli- specjalistów, powstawały nowe klasopracownie. Rada Pedagogiczna stale dążyła do podnoszenia swoich kwalifikacji.Nowe dziesięciolecie rozpoczęliśmy pod znakiem wytężonej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Obowiązki dyrektora szkoły objęła wieloletnia wicedyrektor mgr Władysława Kozanecka.

Wicedyrektorzy:

 • Barbara Świątczak 1975 – 1984
 • Włodzimierz Lewandowski 1975 – 1997

W 1975 r. , kiedy szkoła liczyła 16 lat odbyła się uroczystość, która stała się wielkim świętem nie tylko dla uczniów, nauczycieli, ale i całego miasta. Szkoła otrzymała imię wielkiej Polki - Marii Skłodowskiej - Curie. Dzięki temu młodzież naszej szkoły w sposób bardziej osobisty związana została z tradycją polskiej nauki i kultury poprzez głębokie, wykraczające poza program poznanie biografii i dokonań patronki naszej szkoły.

Wkrótce z inicjatywy Dyrektora Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego nastąpiły przygotowania do uroczystości wręczenia szkole sztandaru. Stało się to 25 maja 1976 r. Uroczystość ta była źródłem głębokich wzruszeń i przeżyć.

10 grudnia M. Skłodowska-Curie otrzymała nagrodę Nobla. Data ta jest świętem naszej szkoły. Odtąd obchodzimy ten dzień bardzo uroczyście , ślubując brać przykład z patronki , która ceniła pracowitość, obowiązkowość i przywiązanie do Ojczyzny.

Opiekę nad szkołą sprawują wówczas dwa zakłady: ZPP "Sandra" oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przyczyniają się one do dalszego rozwoju szkoły, służą pomocą w zakresie napraw i konserwacji. Komitet Osiedlowy nr 4 i Świetlica przy Spółdzielni Mieszkaniowej pomagają nam w działalności wychowawczej.

Zawsze bardzo pomyślnie układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim. Wspomnieć z wdzięcznością należy wieloletniego przewodniczącego Zbigniewa Walczaka, który wiele inwencji i pracy wkładał w działalność na terenie naszej szkoły. Płynęły lata mierzone tradycyjnymi uroczystościami związanymi z ceremoniałem szkoły jak: apele grup wiekowych, ślubowanie uczniów kl. I i kl.VIII, pasowanie uczniów kl. I na czytelników, bale ,,studniówkowe" uczniów kl.VIII, pożegnanie jesieni, powitanie wiosny. 

Szkoła nasza, jako jedna z pierwszych w województwie miała poważne osiągnięcia w zakresie orientacji zawodowej. Pod kierownictwem pedagoga szkolnego mgr Wiesławy Daszkiewicz utworzono jedyny w środowisku gabinet orientacji zawodowej służący uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dużą pomocą służyła nam Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, z którą szkoła ściśle współpracowała. W konkursie ogólnopolskim rozpisanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w zakresie orientacji zawodowej szkoła nasza zdobyła wyróżnienie Ministra. Ponadto nasi uczniowie biorą corocznie udział w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, muzycznych, zawodach sportowych, zajmując czołowe miejsca w województwie. W 1978/79 szkoła została wyróżniona w ,,Klubie Otwartych Szkół" w konkursie ,,Każda świetlica wzorowym ogniwem pracy wychowawczej szkoły", w konkursie ,,Obywatelski czyn" oraz ,,Zielone świadectwo urodzenia". I tak zakończyliśmy 20-lecie działalności szkoły, która w ciągu tych lat piękniała i rosła w sukcesy. W trudnych dla Polski latach 1980-83 szczególną działalność rozwinął nasz szczep ZHP, nawiązując kontakt z Domem Dziennego Pobytu, organizując w nim wiele imprez wnoszących radość i uśmiech. Ponadto zimą pomagał starszym ludziom, niosąc codzienną pomoc. W 1982/83 dopracowaliśmy się kolejnych sukcesów sportowych, tym razem nie w lekkiej atletyce, lecz piłce siatkowej, koszykowej i nożnej, w konkursach LOK. Nie próżnowaliśmy też w dziedzinach ,,naukowych" zdobywając wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach polonistycznych, biologicznych, fizycznych oraz wiedzy technicznej. Tradycją szkoły stał się udział w konkursach Poezji Patriotycznej oraz w konkursie ,,Młodość-Trzeźwość".


Z dniem 20 listopada 1984r. nasza dyrektor szkoły mgr Władysława Kozanecka otrzymała nominację na stanowisko zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania. Żegnała ją z żalem szkoła, która dzięki osiągnięciom pedagogicznym i wychowawczym zyskała miano jednej z najlepszych szkół w środowisku.Obowiązki dyrektora szkoły przyjęła mgr Barbara Świątczak - dotychczasowy wicedyrektor.

Wicedyrektorzy:

 • Teresa Szadkowska 1984 – 1988
 • Włodzimierz Lewandowski 1975 – 1997

W tymże roku szkoła obchodziła Jubileusz 25-lecia. Była to okazja do podsumowania sukcesów uczniów i pedagogów. A były one liczne, zarówno w nauce, jak i w sporcie. W 1987/88 roku nasza szkoła znów znalazła się na szpaltach prasy. Tym razem jako zwycięzca w ogólnopolskich turniejach piłki siatkowej i tenisa stołowego. Trenerem najlepszej w Polsce drużyny siatkarek jest mgr Marian Buchali. Sukces ten szkoła powtórzyła jeszcze kilkakrotnie. W tym samym roku zostaliśmy laureatami konkursu PCK oraz konkursu ochrony środowiska naturalnego. W 1988r. żegnaliśmy dyrektor szkoły panią mgr B. Świątczak, która ,,panowała" co prawda krótko, ale szczęśliwie, w miłej atmosferze, będąc życzliwą dla swych współpracowników i wielkim przyjacielem młodzieży.


Stanowisko dyrektora szkoły objęła dotychczasowa wicedyrektor - mgr Teresa Szadkowska.

Wicedyrektorzy:

 • Włodzimierz Lewandowski 1975 – 1997
 • Jolanta Mistrzak 1997 – 2002

W tymże roku z jej inicjatywy, przy wsparciu Komitetu Rodzicielskiego podjęto bardzo poważną decyzję: budowy prawdziwej sali gimnastycznej. Powołano Społeczny Komitet Budowy, którego przewodniczącym jest pan Marian Zaniewski. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną kraju przerwano budowę, a pieniądze przeznaczono na zorganizowanie sali komputerowej. 

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach przedmiotowych: biologicznym, historycznym, fizycznym i wiedzy technicznej, zajmując czołowe miejsca. 

Lata 1990- 2000 to lata, gdy szkoła bardzo zmieniała swe oblicze. Dzięki wielkim staraniom pani dyrektor Teresy Szadkowskiej w szkole powstało wiele nowych pomieszczeń do celów dydaktycznych i innych. 

W obecnym budynku szkoły mieści się wiele pracowni przedmiotowych wyposażonych w środki audiowizualne.
W minionym 40-leciu szkoły były chwile smutne i radosne, były również kłopoty, ale były i wielkie sukcesy. Szkoła dumna jest z tego, że wśród wielu absolwentów, a było ich ponad 3,5 tys., mamy wielu naukowców, lekarzy, nauczycieli, nawet uczących w tej szkole.


W 2002-2019 roku dyrektorem szkoły była pani mgr Jolanta Mistrzak

Wicedyrektor
 •  mgr Bożena Andrzejewska.
W tym okresie wybudowano halę sportową. W ramach rozwoju technologii informacyjnej w wyposażeniu sal znalazły się tablice multimedialne, komputery. Powszechnie zaczęto używać dziennik elektroniczny, programy multimedialne.
Uczniowie byli laureatami wielu konkursów gminnych i ogólnopolskich. Rozbudowano bazę dydaktyczną związaną z zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.
Na stałe w tradycję szkoły wpisał się Gminny Konkurs Wiedzy o Aleksandrowie Ł, Potyczki Drugoklasistów i Piknik z Czwórką. 
Budynek zyskał nowa elewację,  pojawił się plac zabaw, nowe ogrodzenie i parking.W 2019 roku dyrektorem szkoły została pani Renata Papis

Wicedyrektorzy:
 • mgr Bożena Andrzejewska
 • mgr Ewa Adamkiewicz

Galeria zdjęć