Jadłospis

kucharz   Jadłospis /03.10. - 07.10.2022r./

Opłata za obiady w październiku 2022 r.
Klasy I - VIII  (19 dni x 5,00 zł) – 95,00zł.
Opłata za śniadania i obiady Oddział Przedszkolny  (19 dni x 6,00 zł) - 114,00 zł.
Dni wpłaty 26-29 września 2022 r.

Wpłat należy dokonywać przelewem na nr konta:

88 8780 0007 0000 0459 1002 0102. 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, oraz klasę.
  • Opłatę za obiady należy uiszczać z góry przez ostatnie trzy dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie się stołować.
  • W przypadku niekorzystania z obiadów  z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić sekretariat szkoły
         (Tel. 42 712-16-51).
  • Odpisy za obiady dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 9:00, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
  • Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy następnej opłacie.
  • W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczka) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

Prosimy przestrzegać dni  wpłat.