Jadłospis

kucharz pobierz jadłospis ( 20.06. - 23.06.22)


Wpłat należy dokonywać przelewem na nr konta:

88 8780 0007 0000 0459 1002 0102. 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, oraz klasę.
  • Opłatę za obiady należy uiszczać z góry przez ostatnie trzy dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie się stołować.
  • W przypadku niekorzystania z obiadów  z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić sekretariat szkoły
         (Tel. 42 712-16-51).
  • Odpisy za obiady dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 9:00, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
  • Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy następnej opłacie.
  • W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczka) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

Prosimy przestrzegać dni  wpłat.