Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna strona internetowa 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Aleja Wyzwolenia 3 zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl. 

Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć wychowanków, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych. W związku z wyrażoną zgodą na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a.      a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, kanale Youtube Szkoły 

b.      b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu oraz transferu do państw trzecich przez Administratora danych. 

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim jest:


Mariusz Stasiak vel Stasek

adres mail: biuro@msvs.com.pl