Patronka

Maria Skłodowska-Curie


patronka


Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim nosi imię wybitnej Polki, wspaniałego naukowca - dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, a jednocześnie niezwykłego człowieka - imię Marii Skłodowskiej - Curie.

1867- urodziny Marii Skłodowskiej
1883 - ukończenie gimnazjum
1891- rozpoczęcie studiów na Sorbonie
1895 - małżeństwo z Piotrem Curie
1899- odkrycie radu i polonu - pierwiastków promieniotwórczych
1903 - uzyskanie doktoratu
1903 - otrzymanie Nagrody Nobla razem z mężem Piotrem Curie
1911 - ponowne otrzymanie Nagrody Nobla
1912 - rozpoczęcie budowy Instytutu Radowego
1932 - otwarcie Instytutu
1934 - śmierć Marii Skłodowskiej - Curie

Maria Skłodowska - Curie powiedziała o sobie:


"Jestem z tych, którzy wiedzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym. Uczony jest w swoim laboratorium nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające, jak baśń czarodziejska."

M. Skłodowska - Curie w laboratoriumKoncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Aleksandrowie Łódzkim
na lata 2012-2017

Misja

Jesteśmy szkołą bezpieczną, interesującą, przyjazną, gdzie dziecko nie ginie w tłumie i rozwija swoje zdolności.
Wysoki poziom kształcenia zapewnia dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa pozwala na wszechstronny rozwój ucznia.

Wizja

1.Nadrzędnym celem szkoły jest prawo do sukcesu każdego ucznia na miarę jego możliwości. Szkoła jest przyjazna uczniowi i nauczycielowi. Dostosowana do standardów europejskich. Nowocześnie administrowana i wyposażona w pomoce naukowe.

2.Życzliwa atmosfera sprzyja podtrzymaniu chęci i gotowości do nauki oraz pracy twórczej ucznia, rozwojowi jego osobowości.

3.Szkoła kształtuje postawy prospołeczne, przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie, uczy kultury osobistej.

4.Szkoła jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym; współpracuje ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

5.Działalność szkoły oparta jest na ścisłej współpracy dyrekcji, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i rodziców.

Priorytety szkoły:

1.Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.

2.Wychowywanie ku wartościom duchowym i społecznym – odpowiedzialność, uczciwość, tolerancja.

3.Edukacja europejska.

4.Wychowanie przez sport.

Model absolwenta:

1.Jest uczciwy:

a)nie kłamie,

b)nie oszukuje.

2.Jest wiarygodny i odpowiedzialny:

a)zawsze postępuje zgodnie z zasadami,

b)dotrzymuje zobowiązań,

c)przewiduje skutki swoich działań,

d)ponosi konsekwencje swoich czynów.

3.Jest wytrwały:

a)systematycznie wykonuje zadania i obowiązki,

b)realizuje swoje marzenia i plany.

4.Jest ciekawy świata:

a)zna najbliższe środowisko,

b)poznaje złożoność świata,

c)analizuje istniejące w nim zależności.

5.Jest kreatywny i przedsiębiorczy:

a)w sposób twórczy rozwiązuje problemy,

b)wyznacza cele i dąży do ich realizacji,

c)radzi sobie w trudnych sytuacjach.

6.Jest tolerancyjny:

a)akceptuje odmienność innych osób, m.in. ze względu na ich narodowość i religię,

b)wrażliwy na potrzeby innych.

7.Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

8.Jest kulturalną osobą:

a)przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole,

b)okazuje szacunek i życzliwość rówieśnikom i osobom dorosłym,

c)dba o język ojczysty, nie używa wulgaryzmów.

9.Angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska.

10.Reprezentuje postawę patriotyczną:

a)zna symbole narodowe, regionalne,

b)wie jak się wobec nich zachować.

Zadania priorytetowe szkoły:

1.Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym.

2.Stałe kształtowanie kompetencji kluczowych:

a)umiejętność uczenia się,

b)kompetencje matematyczne, informatyczne,

c)poprawność językowa,

d)porozumiewanie się w języku obcym,

e)kompetencje społeczne i obywatelskie,

f)przedsiębiorczość,

g)świadomość i ekspresja kulturowa.

3.Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – zapewnienie i rozwój bazy dydaktycznej 
i możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom.

4.Stała praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

5.Kształtowanie właściwego zachowania i kultury osobistej uczniów.

6.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

7.Współpraca z rodzicami.

8.Współpraca z samorządem oraz instytucjami, stowarzyszeniami w celu poprawy jakości pracy szkoły.